بازدید ماه های اسفند و فروردین از مرکز خلاقیت اینده سازان

 

بازدید دانش اموزان استان خوزستان و بوشهر شرکت کننده در مسابقات نادکاپ2012

بازدید جمعی از دبیران علوم منطقه 10 اموزش و پرورش از مرکز خلاقیت 14/12/90

مدرسه راهنمایی هاجر

 

مدرسه راهنمایی فرزانگان پویا

بازدید  120دانش اموز مدرسه راهنمایی میلاد نور

مدرسه راهنمایی حریری کرج

مدرسه راهنمایی اسلام

 مدرسه راهنمایی ازادگان

 

 

 

 

دبیران علوم منطقه 19 اموزش و پرورش

 

دانش اموزان سال دوم مدرسه راهنمایی میلادنور

بازدید مسئولین اتحادیه انجمن اسلامی استان قم

غرفه مرکز خلاقیت در نمایشگاه وسایل کمک اموزشی

بازدید مدیران مدارس منطقه 19 اموزش و پرورش

/ 0 نظر / 107 بازدید